Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Visagino Draugystės progimnazijos nuostatai 2021-07-29 2023-03-13 14:05:00 6.24 MB
Visagino Draugystės progimnazijos tarybos nuostatai 2023-04-12 2023-04-26 14:25:35 130.4 KB
Tvarkos aprašai
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-05-11 2023-05-29 20:57:52 534.73 KB
Visagino Draugystės progimnazijos naudojimosi sporto sale ir aikštynais tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 195.8 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 394.7 KB
Visagino Draugystės progimnazijos neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 316.28 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 414.27 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių edukacinių išvykų, ekskursijų, žygių organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 449.74 KB
Visagino Draugystės progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 319.38 KB
Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 323.47 KB
Progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 501.91 KB
Visagino Draugystės progimnazijos dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 264.88 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-09-12 13:47:52 224.35 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pamokų pavadavimo tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 119.92 KB
Psichologinės pagalbos teikimo mokiniui Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 114.8 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 172.69 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 113.64 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 128.15 KB
Visagino Draugystės progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 132.35 KB
Mokinių maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 129.31 KB
Visagino Draugystės progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2023-05-10 2023-05-29 20:57:52 184.29 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:33:24 114.63 KB
Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:31:35 136.35 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:31:20 251.91 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos tvarka 2023-05-23 2023-05-31 11:31:04 483.04 KB
Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:30:46 121.67 KB
Veiklą reglamentuojantys dokumentai
Metodinės tarybos darbo reglamentas 2021-09-02 2023-05-02 12:33:14 385.29 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo progimnazijoje taisyklės 2023-04-12 2023-04-26 14:14:23 130.09 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriais taisyklės 2017-08-31 2023-04-26 14:19:21 197.32 KB
Visagino Draugystės progimnazijos vidaus ir darbo tvarkos taisyklės 2016 2023-04-26 14:14:23 182.72 KB
Pateikiamų dokumentų formos
Prašymas dėl priėmimo į progimnaziją 2023-05-02 12:29:58 18 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2023-05-02 12:29:58 30.5 KB
Prašymas dėl išvykimo iš progimnazijos 2023-05-02 12:29:58 25.5 KB
Prašymas dėl perkėlimo į kitą klasę 2023-05-02 12:29:58 24.5 KB
Sutikimas dėl išvykos 2023-05-02 12:29:58 25 KB
Pranešimas apie praleistas pamokas 2023-05-02 12:29:58 30 KB
Kiti prašymai 2023-05-02 12:29:58 163.03 KB
Prašymas organizuoti nuotolinį ugdymą progimnazijoje, priežiūrą ir maitinimą karantino laikotarpiu 2023-05-02 12:29:58 28 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Visagino Draugystės progimnazijos pedagoginių darbuotojų ir kitų (nepedagoginių) darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo 2024-05-20 21:08:09 108.16 KB
Įsakymas dėl 2023 m. veiklos planavimo patvirtinimo 2024-05-20 21:08:09 2 MB
Metinis veiklos planas 2023 m. 2024-05-20 21:08:09 764.56 KB
Ugdymo planai
Visagino Draugystės progimnazijos 2023 – 2024 m. m. ugdymo planas 2023-12-18 15:02:50 282.74 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2022 – 2023 m. m. ugdymo planas 2023-12-18 15:02:50 330.5 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2021 – 2022 m. m. ugdymo planas 2023-12-18 15:02:51 431.93 KB
Mėnesio veiklos planai
Veiklos planas 2024 m. birželio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 125.66 KB
Veiklos planas 2024 m. gegužės mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 158.48 KB
Veiklos planas 2024 m. balandžio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 175.52 KB
Veiklos planas 2024 m. kovo mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 157.3 KB
Veiklos planas 2024 m. vasario mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 134.39 KB
Veiklos planas 2024 m. sausio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 117.13 KB
Veiklos planas 2023 m. gruodžio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 139.53 KB
Veiklos planas 2023 m. lapkričio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 160.91 KB
Veiklos planas 2023 m. spalio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 123.69 KB
Veiklos planas 2023 m. rugsėjo mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 149.72 KB
Veiklos planas 2023 m. birželio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 134.58 KB
Veiklos planas 2023 m. gegužės mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 143.37 KB
Veiklos planas 2023 m. balandžio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 138.38 KB
Veiklos planas 2023 m. kovo mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 149.14 KB
Veiklos planas 2023 m. vasario mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 136.5 KB
Veiklos planas 2023 m. sausio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 148.49 KB
Veiklos planas 2022 m. gruodžio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 173.72 KB
Veiklos planas 2022 m. lapkričio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 136.34 KB
Veiklos planas 2022 m. spalio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 143.22 KB
Veiklos planas 2022 m. rugsėjo mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 177.93 KB
Veiklos planas 2022 m. birželio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 158.21 KB
Veiklos planas 2022 m. gegužės mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 158.3 KB
Veiklos planas 2022 m. balandžio mėnesiu 2024-06-04 12:01:56 169.58 KB
Veiklos planas 2022 m. kovo mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 178.04 KB
Veiklos planas 2022 m. vasario mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 159.38 KB
Veiklos planas 2022 m. sausio mėnesiui 2024-06-04 12:01:56 149.56 KB
Ataskaitos
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2022-2024 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 m. 2024-02-12 09:40:42 165 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2022-2024 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2022 m. 2024-02-12 09:40:55 164.7 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2021 m. 2024-02-08 12:03:52 160.64 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. 2024-02-08 12:03:52 238.65 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita 2024-02-08 12:03:52 403.99 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. 2024-02-08 12:03:52 264.23 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ktv. finansinė atskaitomybė 2024-05-30 06:47:24 3.51 MB
2023 m.
2023 m. IV ktv. finansinė atskaitomybė 2024-03-05 13:49:56 5.78 MB
2023 m. III ktv. finansinė atskaitomybė 2024-03-05 13:49:56 3.21 MB
2023 m. II ktv. finansinė atskaitomybė 2024-03-05 13:49:56 2.93 MB
2023 m. I ktv. finansinė atskaitomybė 2024-03-05 13:49:56 3.28 MB
2022 m.
2022 m. IV ktv. finansinė atskaitomybė 2023-03-22 21:11:33 7.46 MB
2022 m. III ktv. finansinė atskaitomybė 2023-03-22 21:11:33 4.11 MB
2022 m. II ktv. finansinė atskaitomybė 2023-03-22 21:11:33 3.57 MB
2022 m. I ktv. finansinė atskaitomybė 2023-03-22 21:11:33 3.11 MB
2021 m.
2021 m. IV ktv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 5.4 MB
2021 m. III ktv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 3.24 MB
2021 m. II ketv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 3.29 MB
2021 m. I ketv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 3.29 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:46:17 391.12 KB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:46:17 3.11 MB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:46:17 3.1 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Papildomas valgiaraštis 2023-11-14 11:32:32 0.99 MB
Bufetas 2023-11-14 11:32:32 629.31 KB
Valgiaraštis 6-10 metu vaikams 2022-2023 m. m. 2023-11-14 11:32:32 3.36 MB
Valgiaraštis 11-15 metu vaikams 2022-2023 m. m. 2023-11-14 11:32:32 3.42 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-05-21 18:26:32 2.39 MB
2023 m.
2023 m. IV ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-05 08:08:02 2.7 MB
2023 m. III ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-05 08:08:02 1.9 MB
2023 m. II ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-05 08:08:02 2.08 MB
2023 m. I ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-05 08:08:02 2.13 MB
2022 m.
2022 m. IV ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-03-04 11:15:09 2.2 MB
2022 m. III ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-03-04 11:15:09 2.21 MB
2022 m. II ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-03-04 11:15:09 2.32 MB
2022 m. I ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-03-04 11:15:09 1.99 MB
2021 m.
2021 m. IV ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-04-28 12:57:20 2.13 MB
2021 m. III ktv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-04-28 12:58:27 1.77 MB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-04-28 12:58:53 1.76 MB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-04-28 12:59:21 1.67 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:12:20 1.83 MB
2020 m. III ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:10:59 1.79 MB
2020 m. II ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:11:17 1.72 MB
2020 m. I ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita  2021-08-24 22:11:38 1.64 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarka 2022-01 2022-04-13 18:31:13 400.93 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidau kontrolės tvarka 2021-01 2022-04-13 18:34:17 403.78 KB
Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas 2017-07-03 2022-04-13 18:31:13 253.11 KB
Visagino Draugystės progimnazijos  2017 metų pirkimai 2022-04-13 18:31:13 259.1 KB
Visagino Draugystės progimnazijos  2016 metų pirkimai 2022-04-13 18:31:13 350.92 KB
Įsakymas „Dėl Visagino Draugystės progimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 2016-02-05 2022-04-13 18:31:13 171.58 KB
Visagino Draugystės progimnazijos  supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2017-01-02 2022-04-13 18:31:13 387.78 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-05-02 12:30:46 1.17 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-05-02 12:30:46 13.38 MB
Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui 2023-05-02 12:30:46 2.88 MB
Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2022–2024 m. 2023-05-02 12:30:46 139.54 KB
Dėl ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veikų koordinavimo darbo grupės sudėties 2022-09-23 2023-05-02 12:30:46 98.79 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalaus ugdymo užsiėmimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-09-22 19:35:52 123.71 KB
Pamokų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti tvarkaraštis 2021-08-26 12:48:04 220.06 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022 – 2024 metų veiksmų planas 2023-05-02 12:31:19 354.72 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2022-2024 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 m. 2024-02-12 09:40:42 165 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2022-2024 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2022 m. 2024-02-12 09:40:55 164.7 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2021 m. 2024-02-08 12:03:52 160.64 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. 2024-02-08 12:03:52 238.65 KB
Leidinys „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“ 2022-02-07 19:18:54 2.35 MB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. 2024-02-08 12:03:52 264.23 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos funkcijos 402.68 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2021-2022 laimėjimai 2022-09-16 10:05:43 157.46 KB
2018-2019 laimėjimai 2022-09-16 10:05:43 280.64 KB
NMPP
2022
2022 m. 8 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2023-05-02 12:31:57 109.95 KB
2022 m. 6 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2023-05-02 12:31:57 97.4 KB
2022 m. 4 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2023-05-02 12:31:57 105.16 KB
2021
2021 m. 4 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2022-10-10 11:17:42 43.58 KB
2021 m. 8 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2022-10-10 11:18:43 82.64 KB
2021 m. 8 klase nmpp mokyklos trumpoji ataskaita 1 srautas 2022-01-21 09:48:33 745.36 KB
2021 m. 8 klase nmpp mokyklos trumpoji ataskaita 2 srautas 2022-01-21 09:48:33 745 KB
2019
Mokyklos ataskaita 2 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m. 2022-01-21 09:50:39 918.97 KB
Mokyklos ataskaita 4 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m. 2022-01-21 09:50:51 914.05 KB
Mokyklos ataskaita 6 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m. 2022-01-21 09:51:12 680.7 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Naudojimosi Visagino Draugystės progimnazijos bibliotekos vadovėliais taisyklės 2023-04-12 2023-04-26 14:19:21 119.23 KB
Bibliotekos veiklos planas 2020-2021 m.m. 2023-04-26 14:19:21 168.78 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriais taisyklės 2017-08-31 2023-04-26 14:19:21 197.32 KB
Bibliotekos veikla 2023-04-26 14:19:21 2.49 MB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-04-27 09:21:35 101.17 KB
2021-2022 mokslo metų karjerai II pusmečio veiklos planas 2023-04-27 09:21:35 140.43 KB
2021-2022 mokslo metų karjerai I pusmečio veiklos planas 2023-04-27 09:21:35 113.06 KB
Naujienos Atnaujinta Dydis
Startuoja masinė vakcinacija 2021-08-26 18:49:36 229.88 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Visagino Draugystės progimnazijos pradinių klasių mokinių nuotolinio ugdymo progimnazijoje, priežiūros ir maitinimo karantino laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-27 14:10:30 361.85 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Visagino Draugystės progimnazijoje karantino laikotarpiu tvarkos aprašas 2021-08-27 14:10:31 216.87 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-08-27 14:10:31 515.94 KB
Zoom programėlė-instrukcija rusiškai 2021-08-27 16:26:32 1.18 MB
Pareigybės aprašai Atnaujinta Dydis
Mokytojo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:07:41 186.73 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:09:21 118.13 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 2024-04-26 2024-05-20 20:10:58 122.23 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:12:39 120.6 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:14:06 116.98 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:15:54 169.69 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:17:52 155.45 KB
Inžinieriaus-kompiuterininko pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:20:36 127.62 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:22:21 123.16 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:23:55 178.64 KB
Bufetininko pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:25:29 131.67 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:26:50 124.75 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:28:03 193.92 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:29:20 187.59 KB
Virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:32:03 130.12 KB
Šilumos punkto operatoriaus pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:34:07 140.75 KB
Už gaisrinę saugą atsakingo asmens pareigybės aprašymas 2022 2024-05-20 20:44:52 100.56 KB
Kalkuliuotojo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:36:36 115.6 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:38:13 146.77 KB
Dailidės pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:39:31 118.65 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:41:02 163.67 KB
Už elektros ūkį atsakingo asmens pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:44:16 117.52 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2024-04-26 2024-05-20 20:42:49 148 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2021-03-31 2022-01-18 10:14:57 98.5 KB
2021-06-30 2022-01-18 10:14:58 98.18 KB
2021-09-30 2022-01-18 10:14:58 98.57 KB
Sveikatos ugdymas Atnaujinta Dydis
Bendradarbiavimo, organizuojant visuomenės sveikatos priežiūros ugdymo įstaigoje sutartis 2023-05-02 12:32:26 3.36 MB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir progimnazijos sutartis 2022-03-07 15:11:21 1.77 MB
Progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2020-2022 mokslo metams 2023-04-26 13:38:36 3.3 MB
Visagino Draugystės progimnazijos kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo plano, patvirtinto progimnazijos direktoriaus 2020-09-28 įsakymu NR. V-63 patikslinimas Nr.1 2022-03-07 15:11:48 2.32 MB
Aktualu tėvams Atnaujinta Dydis
Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo planas 2022-04-06 20:02:25 190.91 KB
Progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2022-04-06 20:07:36 501.91 KB