Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Visagino Draugystės progimnazijos nuostatai 2021-07-29 2023-03-13 14:05:00 6.24 MB
Visagino Draugystės progimnazijos tarybos nuostatai 2023-04-12 2023-04-26 14:25:35 130.4 KB
Tvarkos aprašai
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-05-11 2023-05-29 20:57:52 534.73 KB
Visagino Draugystės progimnazijos naudojimosi sporto sale ir aikštynais tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 195.8 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 394.7 KB
Visagino Draugystės progimnazijos neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 316.28 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 414.27 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių edukacinių išvykų, ekskursijų, žygių organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 449.74 KB
Visagino Draugystės progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 319.38 KB
Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 323.47 KB
Progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 501.91 KB
Visagino Draugystės progimnazijos dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 264.88 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-09-12 13:47:52 224.35 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pamokų pavadavimo tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 119.92 KB
Psichologinės pagalbos teikimo mokiniui Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 114.8 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 172.69 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 113.64 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 128.15 KB
Visagino Draugystės progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 132.35 KB
Mokinių maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 129.31 KB
Visagino Draugystės progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2023-05-10 2023-05-29 20:57:52 184.29 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:33:24 114.63 KB
Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:31:35 136.35 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:31:20 251.91 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos tvarka 2023-05-23 2023-05-31 11:31:04 483.04 KB
Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:30:46 121.67 KB
Veiklą reglamentuojantys dokumentai
Metodinės tarybos darbo reglamentas 2021-09-02 2023-05-02 12:33:14 385.29 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo progimnazijoje taisyklės 2023-04-12 2023-04-26 14:14:23 130.09 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriais taisyklės 2017-08-31 2023-04-26 14:19:21 197.32 KB
Visagino Draugystės progimnazijos vidaus ir darbo tvarkos taisyklės 2016 2023-04-26 14:14:23 182.72 KB
Pateikiamų dokumentų formos
Prašymas dėl priėmimo į progimnaziją 2023-05-02 12:29:58 18 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2023-05-02 12:29:58 30.5 KB
Prašymas dėl išvykimo iš progimnazijos 2023-05-02 12:29:58 25.5 KB
Prašymas dėl perkėlimo į kitą klasę 2023-05-02 12:29:58 24.5 KB
Sutikimas dėl išvykos 2023-05-02 12:29:58 25 KB
Pranešimas apie praleistas pamokas 2023-05-02 12:29:58 30 KB
Kiti prašymai 2023-05-02 12:29:58 163.03 KB
Prašymas organizuoti nuotolinį ugdymą progimnazijoje, priežiūrą ir maitinimą karantino laikotarpiu 2023-05-02 12:29:58 28 KB

Atnaujinta: 2022-06-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15