Socialinis pedagogas

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis: konsultuoti su socialiniais sunkumais susidūrusius asmenis, mokinius ir jų šeimas; padėti lavinti įgūdžius, įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą progimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialine pedagoge progimnazijoje dirba

Natalia Frolova Socialinė pedagogė

105 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 14.00
14.45 – 18.00
12.00 – 13.00

Antradienis

7.30 – 14.00
16.00 – 17.45
12.00 – 13.00

Trečiadienis

8.00 – 14.00
14.45 – 17.00
12.00 – 13.00

Ketvirtadienis

8.00 – 14.00
14.45 – 17.00
12.00 – 13.00
Penktadienis 7.30 – 14.00
14.45 – 15.15
12.00 – 13.00

Kontaktai Mobilusis +370 603 58 960

El. paštas Rašyti

Į socialinį pedagogą gali kreiptis mokiniai, tėvai, pedagogai, kai:

 • mokinys turi emocinių, bendravimo, elgesio, adaptacinių, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • mokinys patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje ar už jos ribų;
 • mokinys turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais, tėvais sunkumų;
 • mokinys netinkamai elgiasi, rūko, vartoja alkoholį ar psichotropines medžiagas.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), progimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus progimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su progimnazijos Vaiko gerovės komisija ir savivaldos atstovais;
 7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus progimnazijoje, atsižvelgdamas į bendruomenės poreikius;
 8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
 9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15