Aktualu tėvams

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

 •     Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias Visagine mokyklas, švietimo programas, mokymo formas.
 •     Dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, mokymosi formą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją.
 •     Gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus.
 •     Dalyvauti progimnazijos savivaldoje.
 •     Naudotis specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų numatytomis teisėmis.
 •     Bendradarbiauti su progimnazijos vadovybe bei progimnazijos komandomis planuojant progimnazijos darbą.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:

 •     Užtikrinti savo vaiko punktualų ir reguliarų progimnazijos lankymą.
 •     Sudaryti sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos, patyčių ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą.
 •     Bendradarbiauti su progimnazijos vadovu, kitais švietimo teikėjais, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus.
 •     Parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą.
 •     Kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį.
 •     Užtikrinti savo vaiko mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo II dalies bei vidurinio ugdymo programas.

 

  

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.30 - 15.15
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15