Visuomenės sveikatos specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu progimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos specialiste progimnazijoje dirba

Tatjana Svitko Sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.10

12.00 – 12.30

Antradienis

   

Trečiadienis

8.00 – 16.10 12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.10 12.00 – 12.30
Penktadienis    

Kontaktai Telefonas +37067152384

El. paštas t.svitko@rsveikata.lt
El. paštas Rašyti

 

https://www.rsveikata.lt

Mokinio gerovės užtikrinimas ir sveikatos ugdymas progimnazijoje

Progimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokytojų, kitų progimnazijos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku pastebėjus nedelsdama imasi priemonių sustabdyti patyčių ir smurto apraiškas. Mokiniui saugia ir palankia ugdymo(si) aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia progimnazijos Vaiko gerovės komisija.

Progimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 2:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Į progimnazijos ugdymo turinį (gamta ir žmogus, biologija, chemija, žmogaus sauga, dorinis ugdymas, dailė, kūno kultūra, kt.) bei 1–4, 5–8 klasių vadovų veiklą integruojamos  šios sritys:

 • sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata;
 • fizinė sveikata (fizinis aktyvumas, sveika mityba, veikla ir poilsis, asmens ir aplinkos švara);
 • psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir jausmai, protas ir pozityvus mąstymas);
 • socialinė sveikata (socialinis sąmoningumas ir kultūra, bendravimas, rizikingo elgesio prevencija);
 • sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai;
 • patyčių, smurto, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija.

Sveikatos ugdymas vyksta individualių konsultacijų, klasių valandėlių, integruotų pamokų, renginių metu. Apie sveikatos ugdymą ir mokinių socialinės gerovės stiprinimą progimnazijos bendruomenė informuoja progimnazijos tinklalapyje, TAMO pranešimais.

Sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius planuoja ir organizuoja dalykų mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15