Asmens duomenų apsauga

Kontaktinė informacija:

 1. Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija:
  A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
  Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
  Faks. (8 5) 261 9494
  El. p. ada@ada.lt
 2. Už Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento stebėseną Visagino savivaldybėje atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
  el. paštas bdar@sabelija.lt 
  tel. +370 638 38 538

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Visagino savivaldybės administracijai rašytinį prašymą:

 • atvykęs į Savivaldybę (Parko g. 14, Visaginas) ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) bei prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);
 • siųsdamas prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka) paštu (Parko g. 14, LT-31140 Visaginas);
 • siųsdamas prašymą elektroniniu paštu bdar@sabelija.lt. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu;
 • prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti;
 • Visagino savivaldybės administracija pateikia asmeniui atsakymą ne vėliau, kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo registracijos datos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas  duomenų subjekto teisių gali neįgyvendinti:

 • kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą Asmens teisės nėra absoliučios;
 • kai reikia užtikrinti svarbius valstybė ekonominius ar finansinius interesus;
 • kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų apsauga

Atnaujinta: 2023-01-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15