Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge progimnazijoje dirba

Olga Novosiolova Specialioji pedagogė

404 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.50 – 10.50

(2 val.)

Antradienis

8.50 – 13.50

(5 val.)

Trečiadienis

8.50 – 13.50 (5 val.)

Ketvirtadienis

8.50 – 13.50
13.00 – 13.50
(3 val.)
(50min.)
Penktadienis 8.50 – 11.50
13.30 – 14.34
(3,0 val.)
(1 val. 4 min.)

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba.

Specialusis pedagogas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, reglamentuojančiais specialiojo pedagogo veiklą, progimnazijos nuostatais, progimnazijos vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.

Organizuojamos pogrupinės ir individualios specialiosios pratybos, atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos įvertinimą bei rekomendacijas. Specialiosios pratybos vedamos ugdymo proceso metu.

Funkcijos:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą;
 • nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti, individualizuoti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokomąją medžiagą, rengti ugdymo programas;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus;
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15