Dokumentai
Tvarkos aprašai Atnaujinta Dydis
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-05-11 2023-05-29 20:57:52 534.73 KB
Visagino Draugystės progimnazijos naudojimosi sporto sale ir aikštynais tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 195.8 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 394.7 KB
Visagino Draugystės progimnazijos neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 316.28 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 414.27 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių edukacinių išvykų, ekskursijų, žygių organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 449.74 KB
Visagino Draugystės progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 319.38 KB
Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 323.47 KB
Progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 501.91 KB
Visagino Draugystės progimnazijos dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2023-05-29 20:57:52 264.88 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-09-12 13:47:52 224.35 KB
Visagino Draugystės progimnazijos pamokų pavadavimo tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 119.92 KB
Psichologinės pagalbos teikimo mokiniui Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 114.8 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 172.69 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 113.64 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 128.15 KB
Visagino Draugystės progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 132.35 KB
Mokinių maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-12 2023-05-29 20:57:52 129.31 KB
Visagino Draugystės progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2023-05-10 2023-05-29 20:57:52 184.29 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:33:24 114.63 KB
Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:31:35 136.35 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo Visagino Draugystės progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:31:20 251.91 KB
Visagino Draugystės progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos tvarka 2023-05-23 2023-05-31 11:31:04 483.04 KB
Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-05-25 2023-05-31 11:30:46 121.67 KB