Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius.

Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Progimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

Mokytojų taryba:

 • inicijuoja ugdymo turinio kaitos procesus;
 • formuoja ir koreguoja strateginio planavimo ar metinės veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauja planuojant Progimnazijos ugdomąją veiklą;
 • svarsto ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;
 • aptaria praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • svarsto ir priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnes klases;
 • renka atstovus į Progimnazijos tarybą;
 • teikia Progimnazijos tarybai siūlymus dėl Progimnazijos nuostatų, ugdymo plano, Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, metinės veiklos ataskaitos;
 • teikia siūlymus Progimnazijos administracijai, Mokytojų atestacijos komisijai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • kartu su Progimnazijos socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu, visuomenės sveikatos slaugytoju ir psichologu aptaria mokinių sveikatos, saugumo, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, gabių vaikų ugdymo programas, metodus;
 • svarsto mokinių elgesį;
 • du kartus per metus (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje) išklauso specialiųjų pedagogų informaciją apie darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;
 • svarsto papildomų darbų skyrimo tvarką mokiniams, turintiems neigiamų metinių įvertinimų;
 • priima sprendimus dėl mokinių, lankančių sporto ir menų mokyklas, atleidimo nuo privalomųjų atitinkamo mokomojo dalyko pamokų.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.40 - 14.25
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15