Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos nariai 2021-2022 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Marina Lukšys Mokytojų atstovė Pirmininkė
2. Elena Monahova Tėvų atstovė Narė
3. Lina Rudis Tėvų atstovė Narė
4. Olga Pazniak Tėvų atstovė Narė
5. Vanda Stepanova Tėvų atstovė Narė
6. Evgenija Surceva Tėvų atstovė Narė
7. Antonina Kozlovskaja Mokytojų atstovė Narė
8. Valentina Vinogradova Mokytojų atstovė Narė
9. Galina Sčekaturova Mokytojų atstovė Narė
10. Diana Bagdoniene Mokytojų atstovė Narė
11. Matvej Svilo Mokinių atstovas Narys
12. Roman Padalka Mokinių atstovė Narė
13. Nika Pyrčak Mokinių atstovas Narys
14. Darja Zuk Mokinių atstovė Narė
15. Ana Zubreičuk Mokinių atstovė Narė

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja progimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo; 
 • teikia siūlymus progimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina progimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis; 
 • progimnazijos tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus; 
 • inicijuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
 • skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai komisiją; 
 • atlikdama visuomeninę progimnazijos valdymo priežiūrą, svarsto progimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri mokyklos ūkinę – finansinę veiklą;
 • gali sustabdyti kitų progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Visagino Draugystės progimnazijos tarybos veiklos planas 2021 – 2022 m. m.

TIKSLAS– kurti šiuolaikinę ir savitais bruožais pasižyminčią progimnaziją, užtikrinant ugdymo kokybę, skatinant visapusišką mokinio asmenybės raidą, telkiant visų bendruomenės narių pastangas progimnazijos veiklai ir ugdymui tobulinti.

Uždaviniai:

 1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, kūrybiškumą ir pozityvų elgesį.
 2. Skatinti progimnazijos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti ugdymo(si) kokybę.
 3.  Didinti progimnazijos patrauklumą ir atvirumą visuomenei, gerinant jos įvaizdį ir modernizuojant ugdymosi aplinkas.
 4. Ieškoti efektyvesnių ir įvairesnių bendravimo ir bendradarbiavimo formų su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15