Nuo rugsėjo 1 d. – nauja tvarka

  • Paskelbė : Olga Gorbun
  • Paskelbta: 2023-08-24
  • Kategorija: Svarbu!

Daugeliui susirūpinus dėl mokinių polinkio praleidinėti pamokas, nuo rugsėjo įsigalios nauja griežtesnė tvarka, pagal kurią pamokų praleidimas bus pateisinamas dėl vaiko ligos, kai elektroninėje sveikatos sistemoje fiksuojamas apsilankymas pas gydytoją, arba vaiko nebuvimą pamokose galės pateisinti tėvai, bet ne daugiau nei 5 dienas per mėnesį.

Remiantis švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo projektu, kai mokinys negali atvykti į pamokas, tėvai iš anksto ir raštu elektroniniame dienyne ar kitu būdu turi pranešti mokyklai ar klasės auklėtojui. Jei nieko nebuvo pranešta, bet mokinys neatėjo į pamokas, tuomet mokykla informuos tėvus, kad jų vaikas praleido pamokas ir kad tai fiksuojama kaip nepateisintas laikas. Kai pamokų praleidžiama daugiau nei leistina ir nėra jokios informacijos apie ilgalaikes ligas, tuomet pirmą kartą mokyklą įspėja tėvus apie jų pareigas. Jei pamokų praleidimai be pateisinamų priežasčių kartojasi, tada jau vaikas gali būti svarstomas mokyklos vaikų gerovės komisijoje.

Kai tai neveikia ir mokinys tris ar daugiau kartų per mokslo metus nelanko pamokų be pateisinamų priežasčių, tokiu atveju mokykla kreipiasi į savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, kad šeimai būtų teikiama koordinuota pagalba. O turėdama informacijos apie neužtikrinamas vaiko teises ir geriausius interesus, mokykla privalės kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. Vaiko teisės tokiais atvejais imsis tirti situaciją, lankysis šeimoje, nurodys savivaldybių įstaigoms, kokių paslaugų gali prireikti šeimai. Blogiausiu atveju, kai tėvai neužtikrina vaiko teisės mokytis iki 16 metų, jiems gali būti skiriamas įspėjimas, 140-300 eurų administracinė bauda arba įpareigojimas lankyti specialius kursus. Paprastai pirmą kartą skiriamas įspėjimas, tik paskui einama prie baudų. „Jei mokinys nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų, mokykla, išnaudojusi visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, gali kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės merą su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo“, – rašoma ministro įsakyme. Minimali priežiūra yra susijusi su įvairiais įpareigojimais mokiniui ir tėvams neatskiriant vaiko nuo šeimos: tai gali būti įpareigojimai vaikui lankytis pas atitinkamus specialistus, lankyti dienos centrą, dalyvauti sporto, meno ar kitoje terapijoje, gydytis psichikos ar elgesio sutrikimus. Griežtesnis požiūris į pamokų nelankymą susiformavo suvokus aiškų ryšį tarp pamokų lankymo ir pasiekimų. Pamokas praleidinėjantys mokiniai atsilieka mokymosi procese, atsiranda spragų, kurias paskui užpildyti būna sudėtinga. Šiuo metu – nesvarbu ar vaikas serga, ar yra sveikas – praleistas pamokas pateisina tėvai.
| Visą straipsnį galite rasti: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/nuo-rugsejo-1-d-nauja-tvarka-del-praleidinejamu-pamoku-stai-kada-pranes-vaiko-teisems-n1254862

 

Nepamirškite padėkoti autoriui