Logopedas

Logopedėmis progimnazijoje dirba

Olga Novosiolova Logopedė

404 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Tiesioginis darbas su mokiniai

Pirmadienis

12.00 – 12.30
14.00 – 15.30

(0,5 val.)
(1,5 val.)

Antradienis

14.00 – 16.30

(2,5 val.)

Trečiadienis

14.00 – 15.00

(1,0 val.)

Ketvirtadienis

12.00 – 12.30
14.00 – 16.00

(0,5 val.)
(2,0 val.)

Penktadienis 12.00 – 13.00

(1,0 val.)

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Irina Nol Logopedė

411 kabinetas

Darbo laikas

     Savaitės dienos Darbas su vaikais kabinete

Pirmadienis

12.00 – 16.00

Antradienis

12.00 – 16.00

Trečiadienis

12.00 – 16.00

Ketvirtadienis

12.00 – 16.00

Penktadienis 11.30 – 15.30

Kontaktai Telefonas +(370) 62720736

El. paštas irinan.logo@gmail.com
El. paštas Rašyti

Logopedas – specialistas, tam tikrais specialiais mokymo metodais vaikams padedantis įveikti ar sušvelninti turimus kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos, balso, kalbos ritmo ir/ar tempo, sutrikimus.

Logopedas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, reglamentuojančiais logopedo veiklą, progimnazijos nuostatais, progimnazijos vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.

Organizuojamos individualios, pogrupinės (2-4 mok.) ir grupinės (5-8mok.) pratybos, atsižvelgiant į kalbos ir kalbėjimo sutrikimo pobūdį, klasę. Pratybos vedamos ugdymo proceso metu arba po pamokų. Mokiniai logopediniame kabinete lankosi 1-3 kartus per savaitę.

Funkcijos:

 • priklausomai nuo vaiko amžiaus įvertina vaiko kalbos raidą, skaitymo bei rašymo įgūdžius,
 • nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius progimnazijoje;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
 • padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo sutrikimus, lavina foneminę klausą, girdimąją atmintį ir dėmesį, logopedinių pratybų metu formuoja neišsivysčiusią kalbos sistemą – plečia žodyną, šalina skaitymo ir rašymo sutrikimus mokyklinio amžiaus vaikams;
 • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas, jas taiko;
 • padeda gimtosios (rusų) kalbos mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta logopedo pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • konsultuoja tėvus kalbos korekcijos klausimais, ruošia rekomendacijas į namus;
 • dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės ir kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 • šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.45 - 13.30
 • 7. 13.40 - 14.25
 • 8. 14.30 - 15.15